پست های ارسال شده در آدر سال 1386

در غروبی غمگین   قلمی بر جمله   نقطه ای کوچک کاشت   و سرانجام دواتش خشکید   نه کسی مکثی کرد   نه زبانی جنبید ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 12 بازدید