پست های ارسال شده در مهر سال 1383

شهر تنهایی من<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   شهر تنهایی من خاموشی ؟ چشمه ساران فراوانت کو ؟ مردم شاد خرامانت ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 13 بازدید
اثر پای خدا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> مادیانی زایید کره اسبی کوچک در چمنزاری سبز   مادیان سرخوش شد کره ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 9 بازدید
خیابان گرد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> در میان شهر رویایی روبروی کاخ عدل و داد روز بی خورشید ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 7 بازدید
می دانید<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نگوییدم نمی دانید نمی دانید ؟ ندانستن کنون جرمی است بی بخشش نگوییدم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 8 بازدید