کوه می خواهمت

 

کوه می خواهمت

راست قامت

استوار

کوبیده سر به بلندای آسمان

سدی به ابر پاک

 

کوه می خواهمت

نپوشیده تن به برف

سبز

پر ابهام

فرو رفته در مه ی رقیق  

 

کوه می خواهمت

دور از گزند لمس

بی هیچ پرچم تحقیر گوی فتح

آشیانه ی پنهان هرعقاب

تحسین برانگیز چشمهای دور

 

کوه می خواهمت

در قله با وقار

دوانیده ریشه بی کران  

آسوده بر زمین

پر مهر در میان

 

کوه می خواهمت

تضمین رویش آلاله های زرد

برای باور پژواک رعد و سنگ

تا دره های پیچ واپیچ وصل

در خلق هفت رنگ یک کمان

 

کوهم

کوه می خواهمت

 

سیامک ارزانپور

April 14, 2006

   + siamak Arzanpour - ٧:٤۳ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٥